REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO medpatent.com.pl, obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego medpatent.com.pl

4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.medpatent.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Med Patent Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

2.     Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.     Sklep Internetowy, prowadzony jest przez firmę Med Patent sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną pod numerami NIP 1231122554 oraz REGON 141094983 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000288232.

4.     Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b)    warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c)     zasady zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5.     Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)    przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5, przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript2.6.

b)    W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6.     Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

7.     Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8.     Oferta Sklepu jest skierowana do użytkowników indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych i odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem handlowym.

9.   Zdjęcia i opisy Towarów przedstawione na stronie Sklepu Internetowego pochodzą od Med Patent sp. z o.o. Oferowane Towary mogą w rzeczywistości różnić się w szczegółach od wizerunków i informacji umieszczonych na stronach Sklepu Internetowego.

10.   Dokładamy wszelkich starań, aby oferta przedstawiona na stronie Sklepu Internetowego była rzetelna i aktualna, jednak ze względu na dużą dynamikę sprzedaży publikowana dostępność Towaru nie zawsze odzwierciedla stan faktyczny. W przypadku czasowego braku Towaru skontaktujemy się z Klientem, aby indywidualnie ustalić termin realizacji zamówienia lub zaproponować inny produkt dostępny w sprzedaży.

1.     Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe zarówno po rejestracji jak i bez rejestrowania się w ramach Sklepu.

2.     Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.     Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.     Med Patent sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:a.) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,b.) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Med Patent sp. z o.o.  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej lub godzące w dobre imię Med Patent sp. z o.o.

5.     Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Med Patent sp. z o.o.

6.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

7.     Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Med Patent sp. z o.o.,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej.

1.    W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.medpatent.com.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.

2.     Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.     Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia tj. Towaru,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy.

4 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” –  Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie

5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty””.

6. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” tj. wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Med Patent sp. z o.o.  Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.     Wyłączną odpowiedzialność za podanie prawidłowego adresu dostawy ponosi Klient. W przypadku błędnie podanego adresu dostawy Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki.

1.     Dostawy realizujemy na terytorium Polski i za granicą do wybranych krajów na adres wskazany podczas składania Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia wynosi najczęściej od 2 do 10 dni roboczych potrzebnych na skompletowanie, zapakowanie zamówionego towaru i czas wysyłki. Dla niektórych produktów ten czas może być dłuższy, wówczas jest to zaznaczane w opisie produktu.

2.     Dostępne sposoby dostawy:

a)     przesyłka kurierska (na terytorium Polski),

b)     przesyłka pocztowa zwykła (terytorium Polski) i priorytetowa,

3.     Koszty dostawy zależne są od kraju dostawy i wagi zamówionych produktów, naliczane na podstawie cennika spedytora i zawierają cenę opakowania. W przypadku niezależnym od Sklepu wzroście ceny, skontaktujemy się z Klientem w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszego postępowania. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli zaproponowane warunki nie będą mu odpowiadać.

4.     Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.     Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6.     Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia wraz z paragonem lub faktury VAT wystawianej na prośbę Klienta.

1.     Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2.     Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a)     z góry, kartą kredytową korzystając z serwisu PayPal lub przelewem korzystając z serwisu Przelewy24,

b)     za pobraniem (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) – tylko dla dostaw na terenie Polski (OPCJA ZAWIESZONA NA OKRES EPIDEMII),

c)     przelewem na konto bankowe Med Patent sp. z o.o. prowadzone przez Alior Bank Warszawa o nr 32 2490 0005 0000 4520 6073 3568

UWAGA! z chwilą ustanowienia stanu epidemii na terytorium całej Polski i do chwili jego uchylenia nie ma możliwości zwrotu zakupionych masek antysmogowych oraz filtrów wymiennych – wymiana rozmiaru maski jest również zwrotem. Reklamacje do masek są obsługiwane normalnie zgodnie z regulaminem.

Zwroty, zgodnie z poniższymi wytycznymi, przysługują na zakup innych produktów niż maski antysmogowe i filtry wymienne do masek.

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.

W celu odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Med Patent sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysyłając pismo pocztą na adres siedziby Med Patent sp. z o.o. podany w niniejszym Regulaminie lub pocztą elektroniczną na adres medpatent@medpatent.com.pl

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.  W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transport

Zwrot kosztów Towaru oraz najtańszego sposobu zwykłej dostawy rzeczy nastąpi po otrzymaniu przez Med Patent sp. z o.o. towaru będącego przedmiotem Umowy.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży – poniższe oświadczenie należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

Med Patent sp. z o.o.
ul. Racjonalizacji 5
02-673 Warszawa

Ja………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .

Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Adres …..…………………….……..…………………………………….

 

Data………………………………………………………………………….Podpis (tylko w przypadku odstąpienia w formie pisemnej) 

Klient może składać Med Patent sp. z o.o. jako sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy Sprzedaży pod adresem medpatent@medpatent.com.pl , lub w formie pisemnej na adres Med Patent sp. z o.o., ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a)     imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

b)     datę zawarcia Umowy Sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji,

c)     przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

d)     wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Med Patent sp. z o.o. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Med Patent sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Med Patent sp. z o.o. zwróci koszty przesyłki towaru. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz zawiadomienie zawierające dokładny opis reklamacji i określające żądanie wynikające z rękojmi. Reklamowany towar nie może być brudny oraz powinien być kompletny.

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Towar przyjęty do reklamacji zostaje wymieniony na identyczny (albo inny w uzgodnieniu z Klientem).

Koszt wysyłki nowego towaru (takiego samego lub podobnego wagowo oraz gabarytowo) do Klienta ponosi Med Patent sp. z o.o.

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

1.     Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją.

1.     Med Patent sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.     Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Med Patent sp. z o.o.  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.     Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Med Patent sp. z o. o., ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa, mailowo pod adres medpatent@medpatent.com.pl   .

4.     W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.     Med Patent sp. z o.o.  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

1. Med Patent sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane pozyskiwane są od klientów. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.

2. Administratorem danych osobowych jest Med Patent sp. z o.o., ul. Racjonalizacji 5 02-673 Warszawa.

3.Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w celu obsługi ewentualnych reklamacji, w celu ułatwienia przyszłych zakupów oraz ewentualnie w innych celach informacyjnych ściśle zgodnych z obowiązującym prawem.  Dane przetwarzane będą przez czas nieokreślony w celu ułatwienia przyszłych zakupów, przekazywania ofert rabatowych.

4. Zgodnie z Rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, każdy Klient korzystający z usług firmy Med Patent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ma prawo do wglądu do tych danych, do ich zmiany, żądania usunięcia z naszej bazy sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Med Patent zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Med patent jako Sklep internetowy nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

1. Med Patent sp. z o.o. jako właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do:

a)     wprowadzania nowych towarów,

b)     do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, bądź zmian ich cen,

c)     do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników,

d)     zmian w cenniku przesyłek.

2.     Oferta Sklepu jest ważna na terenie Polski i poza jej granicami w wybranych krajach. Realizowanie przesyłek zagranicznych jest możliwe według określonych w sklepie warunków.

3.     Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Med Patent sp. z o.o. oraz Klienta umowy sprzedaży zgodnie z prawem polskim i Unii Europejskiej.

4.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Med Patent sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania cywilnego.

5.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Med Patent sp. z o.o.  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Med Patent sp. z o.o.

6.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, odpowiednie ustawy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.